GG 문화

비전:                여러분들의 보다 더 아름다운 생활을 위하여

사명:                기술혁신으로 제품 성능 향상하고 제품 원가를 절감

핵심 가치관:      신의 성실,혁신,쾌속,단합,분투,윈윈

품질 방침:         귀하의 기대를 초월

한국어